> Sublime Text中文手册 > Sublime Text 3 选区色块

选区色块可以用来选择一个矩形区域的文件。色块的选择不只是支持单选操作,而是同时支持多选操作的。您添加多个选区,或减去相应选区。


鼠标操作


在每个平台上使用不同的鼠标按钮:

OS X

 • 鼠标左键+选项
 • 或:鼠标中间滚轮按钮
 • 添加到选择:Command
 • 从选择中减去:Command+Shift

Windows

 • 鼠标右键+Shift
 • 或:鼠标中间滚轮按钮
 • 添加到选区:Ctrl
 • 从选区中减去:ALT

键盘操作


OS X

 • 按Ctrl + Shift +方向键上(↑)
 • 按Ctrl + Shift +方向键下(↓)

Windows

 • 按Ctrl + Alt +方向键上(↑)
 • 按Ctrl + Alt +方向键下(↓)

Linux

 • 按Ctrl + Alt +方向键上(↑)
 • 按Ctrl + Alt +方向键下(↓)